علایم كه روی پلاك الكتروموتورها هک شده است برای استفاده درست و بهينه در طراحی و راه اندازی صحيح الکتروموتور بكار می رود و شامل نكاتی می شود كه گاهی بی توجهی به آن باعث خسارت و زیان های به تجهيزات الكتريكی می گردد.

بنابراین پلاك خوانی الكترو موتورها كمك زيادی به طراح و راه انداز برای طراحی مدار مربوطه و انتخاب صحيح كنتاكتور و بی متال و … می نمايد.


علایم و مشخصاتی که روی پلاک ها نوشته می شود به طور معمول عبارتند از :

No: شماره ساخته شده توسط كارخانه.

Type: شامل كليه مشخصات فنی الكترو موتور كه در كاتالوگ كارخانه موجود بوده و يا در مكاتبه با كارخانه بايد به آن اشاره شود و يا در هنگام خريد مشابه.

A=حداكثر جريان مجاز الكتروموتور را نشان می دهد كه ميزان جريان نبايد بيشتر از مقدار كار كند.

V = ولتاژ كاری الكتروموتور می باشد كه نبايد ولتاژ بيشتر و يا كمتر به سيم پيچهای الكتروموتور اعمال گردد.

50HZ، الكتروموتور بايد در فركانس 50 هرتز كار كند (برق ايران).

60HZ، الكتروموتور بايد در فركانس 60 هرتز كار كند (فركانس برق برخی كشورها).

نكته: دور الكتروموتورها با فركانس ارتباط دارد لذا الكتروموتوری كه در فركانس 50 هرتز مثلا 1500 دور می باشد همين الكتروموتور در فركانس 60 دورش ديگر 1500 نيست .

R.P. M= نشان دهنده دور الكتروموتور در يك دقيقه در روی شفت خروجی می باشد.

KW=مقدار توان الكتروموتور را نشان می دهد.

نكته : اگر روی الكتروموتوری نوشته شده بود 380/220 =V معنی آن اين است كه اين الكتروموتور در شبكه برق 110 ولت كه در برخی از كشورها استفاده می شود بايد بصورت مثلث و در كشورهایی كه ولتاژ 220ولت ( ولتاژ بين يك فاز و نول) دارند مثل ايران بايد بصورت ستاره بسته شود .

IP= ميزان حفاظت الكتروموتور در مقابل گرد و غبار و .. طبق جدول زير می باشد.

انواع حفاظتها طبق استاندارد DIN 40050

IP 00= باز بدون حفاظت در مقابل تماس با اجسام خارجی و آب

IP 10= محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی – محافظ در مقابل آب

IP 11= محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی – محفوظ در مقابل آب

IP 20= محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط بدون حفاظ در مقابل آب

IP 21= محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط – ضد آب

IP 22= محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط –محفوظ در مقابل ترشح آب بطور عمودی يا مايل با زاويه بيشتر از 30 درجه نسبت به افق

IP 30= محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غيره و اجسام خارجی سبك وزن – بدون محافظت در مقابل آب

IP 31= محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غيره و اجسام خارجی سبك وزن – ضدآب

IP 32= محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غيره و اجسام خارجی سبك وزن – محفوظ در مقابل ترشح آب بطور عمودی يا مايل با زاويه بيشتر از 30 درجه نسبت به افق

IP 40= در مقابل كليه موارد فوق به غیر از عمق

دیدگاه‌ها بسته‌اند.