واکنش گرماده نوعی واکنش شیمیایی است که تغییرات آنتالپی آن در فشار ثابت منفی باشد.

موتورهای درونسوز نیز که در آن‌ها مخلوط کاملاً آمیخته سوخت و اکسیدکننده (معمولاً هوا) تا آستانه نقطه خود اشتعالی متراکم می‌شوند. همانند دیگر انواع احتراق، طی یک واکنش گرمازا، انرژی شیمیایی سوخت آزاد می‌شود و در موتور تبدیل به کار و گرما می‌گردد

سطح انرژی مواد در واکنش گرماده

در واکنش گرماده سطح انرژی مواد اولیه بالاتر از سطح انرژی محصولات است یعنی آنتالپی سیستم در صورتی که واکنش گرماده باشد در فشار ثابت کاهش می‌یابد. انرژی درونی سیستم نیز در این نوع واکنش کاهش می‌یابد. برای مثال وقتی که ما برای کباب کردن از زغال استفاده می کنیم, کربن موجود در زغال با اکسیژن موجود در هوا واکنش نشان میدهد. در این وhکنش یک مول کربن (۱۲,۰g) سوخته و یک مول دی اکسید کربن (۴۴٫۰g) تولید می کند. اندازه گیریها نشان میدهد که ۳۹۳kJ انرژی بصورت گرما ازاد می شود. برای انکه این مقدارانرژی داده شود, باید محصول بدست امده (در اینجا منظور از دی اکسید کربن است) انرژی کمتری نسبت به واکنش دهنده ها (کربن و اکسیژن) داشته باشد. یک واکنش که انرژی به صورت گرما می دهد واکنش گرماده گفته می شود.

C(s)+O2(g)→CO2(g)

سیستم واکنش گرماده

سیستم واکنش گرماده گرمای مورد نظر برای انجام این نوع واکنش را به بیرون (محیط واکنش) می‌دهد.

تفاوت واکنش گرماده و گرماگیر

ویژگی واکنش گرماده عکس واکنش گرماگیر( واکنش گرماگیر ( endothermic reaction) نوعی واکنش شیمیایی است که تغییرات آنتالپی آن در فشار ثابت مثبت باشد.) است یعنی برای یک واکنش گرماگیر گرمای تولید شده در واکنش از محیط وارد سیستم واکنش می‌شود.

اندازه‌گیری تغییرات آنتالپی واکنش گرماده

تغییرات آنتالپی واکنش گرماده را با استفاده از روش کالریمتری سنجشی مقیاسی تعیین می‌کنند و از آن مقدار ظرفیت حرارتی ویژه نمونه را به دست می‌آورند.