پروژه تعاونی مسکن آب و خاک

 

یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو پنتا نصب شده در پروژه تعاونی مسکن آب و خاک