پروژه نصب کانوپی (Silent) در شرکت نفت و گاز امیدیه

 

کانوپی نصب شده بر روی دیزل شرکت نفت و گاز آغاجاری توسط شرکت رویان صنعت