دیزل بنز (Benz) با ژنراتور مکآلته (meccalte)

Standby Power
(kva)
Prime Power
(kva)
Generator TypeGeneratorEngine TypeEngine
8370ECO32-3L/4MeccalteOM364Benz
165150ECP34-2LMeccalteOM355Benz
198168ECO38-2SN/4MeccalteOM355ABenz
211180ECO38-1LN/4MeccalteOM357Benz