دانشگاه فردوسی مشهد

 

موتورگاز سوز دوسان با قدرت 150KVA همراه با تابلو برق اضطراری نصب شده در دانشگاه فردوسی مشهد