بیمارستان ثامن الائمه

 

تابلو برق اضطراری نصب شده در بیمارستان ثامن الائمه ناجا خراسان رضوی-مشهد