ولتاژنامی مقره

مقره چیست و کاربرد های آن در صنعت کجاست؟ مقره ها، از اجزاء مهمک شبکه های فشار قوی می باشند....