واکنش شیمیایی

واکنش گرماده نوعی واکنش شیمیایی است که تغییرات آنتالپی آن در فشار ثابت منفی باشد. موتورهای درونسوز نیز که در...