تشعشع خورشید

دودكش خورشيدی - راهكاری جديد جهت توليد برق از انرژی خوشید اساساً اگر بخواهيد انرژيهاي تجديد‌پذير از كاربرد وسيعي برخوردار...