نحوه نگهداری از دیزل ژنراتور

نحوه نگهداری از دیزل ژنراتور

در این مقاله چگونگی و نحوه نگهداری از دیزل ژنراتور را به شما آموزش خواهیم داد.

دوره زمانی : روزانه (به هنگام بهره برداری)

 • بررسی و بازدید از دیزل ژنراتور به هنگام کار و اطمینان از عدم وجود صدا و لرزش غیر عادی .
 • بررسی و بازدید و کنترل سیستم خنک کننده سیم پیچ ژنراتور .
 • بررسی و بازدید و کنترل سیستم خنک کننده موتور دیزل .
 • بررسی و بازدید از درجه حرارت آب رادیاتور و اطمینان از عدم افزایش آن از مقدار مجاز طبق دستور العمل و توصیه کارخانه سازنده .
 • بررسی و بازدید از درجه حرارت اگزوز دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم افزایش آن از مقدار حداکثر مجاز طبق دستور العمل و توصیه کارخانه سازنده .
 • بررسی و بازدید وکنترل و ثبت لرزش تمام قسمتهای مختلف و تعیین شده دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم افزایش آنها از مقادیر مجاز طبق دستورالعمل و توصیه کارخانه سازنده .
 • بررسی و کنترل ولتاژ و جریان خروجی دیزل ژنراتور (هرسه فاز ) و اطمینان از متعادل بودن مقادیر .
 • بررسی و کنترل ولتاژ و جریان تحریک ژنراتور و اطمینان از نرمال و عادی بودن مقادیر (متناسب با میزان بار دیزل ژنراتور)
 • بررسی و کنترل توان اکتیو و راکتیو دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم افزایش آنها از مقادیر مجاز(طبق دستورالعمل و توصیه کارخانه سازنده) .
 • بررسی و کنترل و بازدید از فرکانس ژنراتور و اطمینان از عدم افزایش و یا کاهش آن از مقادیر مجاز .
 • بررسی و کنترل و بازدید ضریب قدرت ژنراتور و اطمینان از عدم منفی شدن(اثر خازنی)ضریب قدرت در مراحل مختلف باردهی دیزل ژنراتور .
 • بررسی و بازدید و اطمینان از بازبودن دمپر جلوی رادیاتور دیزل ژنراتور .

دوره زمانی : هفتگی

 • بررسی و بازدید روغن موتور دیزل و اطمینان از مناسب بودن کمیت و کیفیت روغن موتور (طبق ساعت کارکرد و دستورالعملهای فنی شرکت سازنده) .
 • بررسی و بازدید از آب رادیاتور و اتصالات آن و اطمینان از کافی بودن سطح آب رادیاتور و عدم وجود نشتی در اتصالات .
 • بررسی و بازدید از مخرن گازوئیل موتور دیزل و اطمینان از پر بودن آنها و عدم وجود نشتی اتصالات مربوطه .
 • بررسی و کنترل و بازدید از عدم گرفتگی سطح رادیاتور موتور دیزل و تمیز نمودن سطح رادیاتور با بلوور یا هوای صنعتی (در صورت نیاز )
 • بررسی و کنترل و بازدید از عدم نشتی روغن ار قسمتها و قطعات مختلف موتور دیزل
 • تمیز نمودن کلیه سطوح دیزل ژنراتور بوسیله بلوور یا هوای صنعتی , پارچه تنظیف ,برس موئی و اطمینان از عدم وجود هر گونه آلودگی .
 • روشن و بکار انداختن دیزل ژنراتور حداقل دوبار در هفته و هر بار به مدت ۱۵ دقیقه و کنترل و بازدید از قسمتهای مختلف دیزل ژنراتور و اطمینان از صحت عملکرد کلیه قسمتها .
 • بازدید و بررسی پمپ روغن موتور دیزل ژنراتور و اطمینان از صحت عملکرد آن .
 • بازدید و کنترل و بررسی از وضعیت باطریهای دیزل ژنراتور و اطمینان از مناسب بودن وضعیت آنها .

دوره زمانی :ماهانه

 • اندازه گیری مقاومت سیم پیچ استاتور دیزل ژنراتور بوسیله میگرv 1000 و طبق دستور العمل فنی مربوطه
 • کنترل و بازدید و بررسی محل اتصال کابلشوی قدرت به شینه های قدرت دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم وجود هر گونه تغییر رنگ ,ترک خوردگی ,شکستگی و سوختگی آنها .
 • کنترل و بازدید از وضعیت روانکاری یاتاقانها و گریسکاری مجدد آنها (در صورت نیاز و طبق دستورالعمل شرکت سازنده) .
 • کنترل و بازدید و بررسی دمپینگ های پلاستیکی (لرزه گیر) بین پایه و فنداسیون دیزل ژنراتور و اطمینان از سالم بودن آنها .
 • کنترل و بازدید از فیلتر های هوا ,روغن و تعویض آنها (در صورت نیاز و طبق دستور العمل شرکت سازنده)
 • نیروی ما برای شما کار می کند

 

 

منبع : ویسمن