دیزل های ولوو پنتا Volvo Penta

دیزل های ولوو پنتا Volvo Penta

volvo-penta-mhولوو پنتا (VOLVO PENTA)

ولو پنتا در سال ۱۹۰۷ میلادی تأسیس شد این شرکت کار خود را با تولید موتورهای دریائی شروع کرد.شرکت پنتا (Penta) در سال ۱۹۳۵ توسط شرکت ولوو (Volvo) خریداری شد و جزئی از گروه ولوو (Volvo) گردید. از محصولات این شرکت میتوان به تولید انواع موتور برای مصارف دریایی، موتور دیزل جهت استفاده دیزل ژنراتور و موتورهایدیزلی با کاربرد صنعتی اشاره کرد.

جدول توانی دیزل ژنراتورهای ولوو 

volvo-penta-range50

  ولوو پنتا در یک نگاه

دانلود بروشور های مربوط به مدلهای مختلف  ولوو پنتا:

دانلود موتور قدرت اولیه قدرت آماده به کار  
مدل HP kWm kWe kVa hp kWm kWe kVa راندمان
PDF (154 KB) TD520GE ۱۰۵ ۷۷ ۷۰ ۸۸ ۱۱۶ ۸۵ ۷۷ ۹۷ ۹۱%
PDF (290 KB) TAD530GE ۱۰۵ ۷۷ ۷۰ ۸۸  ۱۱۶ ۸۵ ۷۷ ۹۷ ۹۱%
PDF (290 KB) TAD531GE ۱۲۵ ۹۲ ۸۴ ۱۰۵ ۱۳۷ ۱۰۱ ۹۲ ۱۱۵ ۹۱%
PDF (274 KB) TAD532GE ۱۵۶ ۱۱۵ ۱۰۶ ۱۳۲ ۱۷۳ ۱۲۷ ۱۱۷ ۱۴۶ ۹۲%
PDF (753 KB) TAD550GE ۱۱۵ ۸۴ ۷۶ ۹۶ ۱۲۷ ۹۳ ۸۵ ۱۰۶ ۹۱%
PDF (752 KB) TAD551GE ۱۳۵ ۹۹ ۹۰ ۱۱۳ ۱۵۲ ۱۱۱ ۱۰۱ ۱۲۶ ۹۱%
PDF (220 KB) TD720GE ۱۵۶ ۱۱۵ ۱۰۶ ۱۳۲ ۱۷۳ ۱۲۷ ۱۱۷ ۱۴۶ ۹۲%
PDF (318 KB)  TAD730GE ۱۵۶ ۱۱۵ ۱۰۶ ۱۳۲ ۱۷۳ ۱۲۷ ۱۱۷ ۱۴۶ ۹۲%
PDF (318 KB) TAD731GE ۱۹۰ ۱۴۰ ۱۲۹ ۱۶۱ ۲۰۹ ۱۵۴ ۱۴۲ ۱۷۷ ۹۲%
PDF (335 KB) TAD732GE ۲۴۳ ۱۷۹ ۱۶۵ ۲۰۶ ۲۶۸ ۱۹۷ ۱۸۱ ۲۲۷ ۹۲%
PDF (334 KB) TAD733GE ۲۶۰ ۱۹۲ ۱۷۷ ۲۲۱ ۲۹۲ ۲۱۴ ۱۹۷ ۲۴۶ ۹۲%
PDF (365 KB) TAD734GE ۲۹۴ ۲۱۶ ۱۹۹ ۲۴۸ ۳۳۰ ۲۴۳ ۲۲۴ ۲۷۹ ۹۲%
PDF (832 KB) TAD750GE ۱۷۳ ۱۲۷ ۱۱۷ ۱۴۶ ۱۹۹ ۱۴۶ ۱۳۴ ۱۶۸ ۹۲%
PDF (832 KB) TAD751GE ۲۰۳ ۱۴۹ ۱۳۷ ۱۷۱ ۲۲۶ ۱۶۶ ۱۵۳ ۱۹۱ ۹۲%
PDF (367 KB) TAD752GE ۲۴۲ ۱۷۸ ۱۶۴ ۲۰۵ ۲۶۷ ۱۹۶ ۱۸۰ ۲۲۵ ۹۲%
PDF (367 KB) TAD753GE ۲۶۳ ۱۹۴ ۱۷۸ ۲۲۳ ۲۹۶ ۲۱۸ ۲۰۱ ۲۵۱ ۹۲%
PDF (368 KB) TAD754GE ۲۹۷ ۲۱۹ ۲۰۱ ۲۵۲ ۳۳۴ ۲۴۶ ۲۲۶ ۲۸۳ ۹۲%
PDF (212 KB) TAD940GE ۳۳۷ ۲۴۸ ۲۲۸ ۲۸۵ ۳۷۱ ۲۷۳ ۲۵۱ ۳۱۴ ۹۲%
PDF (۲۱۲ KB) TAD941GE ۴۰۳ ۲۹۶ ۲۷۵ ۳۴۴ ۴۴۳ ۳۲۶ ۳۰۳ ۳۷۹ ۹۳%
PDF (247 KB) TAD1341GE ۳۹۰ ۲۸۷ ۲۶۶ ۳۳۴ ۴۳۱ ۳۱۷ ۲۹۵ ۳۶۹ ۹۳%
PDF (248 KB) TAD1342GE ۴۶۹ ۳۴۵ ۳۲۱ ۴۰۱ ۵۱۳ ۳۷۷ ۳۵۱ ۴۳۸ ۹۳%
PDF (248 KB) TAD1343GE ۴۸۰ ۳۵۳ ۳۲۸ ۴۱۰ ۵۲۸ ۳۸۸ ۳۶۱ ۴۵۱ ۹۳%
PDF (245 KB) TAD1344GE ۵۳۳ ۳۹۲ ۳۶۵ ۴۵۶ ۵۸۶ ۴۳۱ ۴۰۱ ۵۰۱ ۹۳%
PDF (248 KB) TAD1345GE ۵۳۳ ۳۹۲ ۳۶۵ ۴۵۶ ۵۸۶ ۴۳۱ ۴۰۱ ۵۰۱ ۹۳%
PDF (245 KB) TAD1350GE ۳۳۳ ۲۴۵ ۲۲۸ ۲۸۵ ۳۶۶ ۲۶۹ ۲۵۰ ۳۱۳ ۹۳%
PDF (247 KB) TAD1351GE ۴۰۰ ۲۹۴ ۲۷۳ ۳۴۲ ۴۳۹ ۳۲۳ ۳۰۰ ۳۷۵ ۹۳%
PDF (247 KB) TAD1352GE ۴۶۸ ۳۴۴ ۳۲۰ ۴۰۰ ۵۱۱ ۳۷۶ ۳۵۰ ۴۳۷ ۹۳%
PDF (245 KB) TAD1353GE ۵۳۲ ۳۹۱ ۳۶۴ ۴۵۵ ۵۸۵ ۴۳۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۹۳%
PDF (248 KB) TAD1354GE ۴۶۸ ۳۴۴ ۳۲۰ ۴۰۰ ۵۱۱ ۳۷۶ ۳۵۰ ۴۳۷ ۹۳%
PDF (246 KB) TAD1355GE ۴۶۸ ۳۴۴ ۳۲۰ ۴۰۰ ۵۱۱ ۳۷۶ ۳۵۰ ۴۳۷ ۹۳%
PDF (240 KB) TAD1640GE ۵۸۵ ۴۳۱ ۴۰۵ ۵۰۶ ۶۵۱ ۴۷۹ ۴۵۰ ۵۶۳ ۹۴%
PDF (350 KB) TAD1641GE ۶۶۰ ۴۸۵ ۴۵۶ ۵۷۰ ۷۴۳ ۵۴۶ ۵۱۳ ۶۴۲ ۹۴%
PDF (349 KB) TAD1642GE ۷۲۴ ۵۳۲ ۵۰۰ ۶۲۵ ۷۹۶ ۵۸۵ ۵۵۰ ۶۸۷ ۹۴%
PDF (441 KB) TWD1643GE ۷۹۶ ۵۸۵ ۵۵۰ ۶۸۷ ۸۷۶ ۶۴۴ ۶۰۵ ۷۵۷ ۹۴%
PDF (342 KB) TAD1650GE ۵۹۷ ۴۳۹ ۴۱۳ ۵۱۶ ۶۵۷ ۴۸۳ ۴۵۴ ۵۸۶ ۹۴%
PDF (342 KB) TAD1651GE ۶۷۲ ۴۹۴ ۴۶۴ ۵۸۰ ۷۴۳ ۵۴۶ ۵۱۳ ۶۴۲ ۹۴%
PDF (606 KB) TWD1663GE ۸۰۶ ۵۹۳ ۵۵۷ ۶۹۷ ۸۹۱ ۶۵۵ ۶۱۶ ۷۷۰ ۹۴%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده

Call Now Button