شرکت گاز خراسان جنوبی

شرکت گاز خراسان جنوبی (بیرجند)

 

دیزل ژنراتور ولوو پنتا با قدرت 300KVA به همراه تابلو برق اضطراری نصب شده در ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان جنوبی -بیرجند