دانشگاه آزاد واحد نیشابور-علوم پایه

دانشگاه آزاد واحد نیشابور-علوم پایه

 

یک دستگاه دیزل ژنراتور 45KVA نصب شده در دانشگاه آزاد واحد نیشابور-علوم پایه