بیمارستان شهداء

بیمارستان شهداء -خراسان شمالی

 

دیزل ژنراتور ولوو پنتا 300KVA و رفع عیب عملکرد ECU در پروژه بیمارستان شهداء -خراسان شمالی