بیمارستان سجاد تهران

بیمارستان سجاد تهران 

 

تابلو برق اضطراری نصب شده در بیمارستان سجاد تهران