بیمارستان دکتر چمران

بیمارستان دکتر چمران 

 

نصب چنج اور اتوماتیک، دمپر  و سرویس دوره ای دیزل ژنراتور Caterpillar بیمارستان دکتر چمران شهرستان فردوس